Fagligt klar til erhvervsuddannelse

Formål

Formålet med dette projekt var at give elever, der ikke har de fornødne kompetencer et forspring gennem træning af udvalgte færdigheder i fagene dansk og matematik, således de står stærkere fagligt når de begynder en EUD.

Parter

Tietgen, Kold College, Syddansk Erhvervsskole, SOSU-Fyn, Elsesminde Odense Produktionshøjskole, HF & VUC Fyn, Korløkke Ungdomsskole, UU Odense og omegnskommuner, Odense Kommune og Nordfyns Kommune.

Leverancer

  • Undervisningsmateriale i EUD dansk og EUD matematik. Alle opgaverne tager udgangspunkt i best practice fra den undervisning, der foregår på de fire erhvervsuddannelsers hovedområder. Materialer og forløb er målrettet de krav, der stilles på erhvervsuddannelserne og er differentieret i forhold til behovet på de forskellige retninger inden for erhvervsuddannelsessystemet.
  • Selvevalueringsværktøj, der bruges før og efter forløbet, der kan understøtte elevens egen læringsproces. Desuden kan værktøjet supplere prøver og samtaler, således at erhvervsskolernes grundlag for at optage unge uden formelle eksamensbeviser kan kvalificeres.

Udvalgte resultater og erfaringer

Ifølge elevernes egne oplevelser blev de bedre til dansk og matematik under forløbet. Blandt de adspurgte elever i den eksterne evaluering, var det således 67%, der oplevede i høj grad eller i nogen grad at være blevet bedre til matematik, mens 89 % oplevede i meget høj, i høj eller i nogen grad at være blevet bedre til dansk. Projektet har lavet en intern evaluering, som viser, at det er de unges oplevelse, at det de har lært på forløbet er noget, som kan de bruge på EUD. De adspurgte, som har nået at påbegynde en EUD, påpeger at det har været let at starte på erhvervsuddannelsen mht. det faglige, hvilket vidner om, at de har kunnet bruge det, de har lært.

Evaluering

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her på Region Syddanmarks hjemmeside.

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden august 2014 – juni 2016.

Projektets økonomi

Projektregnskabet udviser samlede udgifter på 1.176.057 kr., hvoraf 80 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

 

Uddannelses-barometer

lille effektmodel-5

20

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.