Øget overgangsfrekvens til de videregående uddannelser i Region Syddanmark

Formål

Projektet har til formål at øge overgangen til de videregående uddannelser således, at overgangsfrekvensen for regionens unge ændres fra de nuværende cirka 46 % til 50 % senest i 2015.

Partner

Svendborg Gymnasium, EUC Syd, Social- og Sundhedsskolen Fyn samt Grindsted Erhvervsskole. Disse skoler udgør sammen med Studievalg Fyn og Studievalg Sydjylland projektets styregruppe.

Endvidere indgår de videregående uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark som væsentlige samarbejdspartnere, da de skal arrangere og gennemføre de brobygningsforløb, der er grundlaget for hele projektet. Det forventes, at så godt som alle videregående uddannelser vil deltage i projektet. De videregående uddannelser udpeger tre repræsentanter til styregruppen, så KVU, MVU og LVU institutionerne er repræsenteret.

Leverancer

  • Udvikling af en række modeller for brobygning på erhvervsuddannelserne, der dels kan bruges fremadrettet i et tæt samarbejde mellem erhvervsskolerne og de videregående uddannelser, og dels kan formidles videre til resten af landet
  • En undersøgelse af, hvordan eleverne på en række gymnasiale institutioner reagerer på et intensivt forløb før brobygning, selve brobygningen samt opfølgningsaktiviteter – hvordan påvirker det deres valgparathed og fremadrettede adfærd i forhold til at påbegynde en videregående uddannelse.
  • Et tilmeldingssystem og en hjemmeside, der fremadrettet kan bruges til brobygning i regionen, når aktiviteterne fra 2012 skal videreføres af de enkelte aktører.

Udvalgte resultater og erfaringer

Projektet har udviklet brobygningsforløb, som åbner op for muligheden for, at de unge fra ungdomsuddannelserne kan få et indblik i de videregående uddannelser. Som en del af projektet er der også blevet arbejdet intensivt med eleverne forud for valget af brobygningsforløb for at motivere de elever, der normalt ikke deltager i disse. Herudover er der blevet sat fokus på perioden efter brobygningsforløbet i form af opfølgende aktiviteter, som har skullet medvirke til at motivere eleverne til at søge ind på en videregående uddannelse. Der er i projektet desuden blevet arbejdet med to delprojekter, dels at synliggøre de videregående uddannelser for eleverne på erhvervsuddannelserne samt at fastholde Region Syddanmark som foregangsregion i forhold til udvikling af brobygningsforløb.

Projektet, som oprindeligt skulle gennemføres i perioden 2009-2011, har bygget videre på et tidligere projekt, som blev gennemført fra 2006-2008, hvor der blev udviklet brobygningsforløb rettet mod de gymnasiale ungdomsuddannelser. Projektet blev imidlertid forlænget, så det i stedet gennemførtes i perioden 2009 til juni 2013. Begrundelserne herfor lød, at der var midler i projektet samt, at EUD brobygningsforløb er vanskelige at starte op, og skal gentages for at have effekt.

Evaluering

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her på Region Syddanmarks hjemmeside.

Projektperiode

Projektet er gennemført i perioden 1. maj 2009 til 31. december 2011

Projektets økonomi

Projektet har fået bevilget 3.035.000 kr. af Regionsrådet

Uddannelses-barometer

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

lille effektmodel-5

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.