Talentudvikling gennem uddannelsessamarbejde i Esbjerg

Formål

Projektets formål har været gennem talentarbejde at bidrage til at flere unge uddanner sig indenfor sciencefag og at flere drenge gennemfører en videregående uddannelse. Med udgangspunkt i Kirsten Baltzers forskning fra DPU, har projektet søgt at målrette talentarbejdet mod ca. 20% af hver klasse på ungdomsuddannelserne og folkeskolernes ældste klasser. Forskningen peger på, at talenter er områdespecifikke og præget af kultur, miljø, skiftende fokus og varierende målrettethed, hvorfor børn ofte i en eller anden grad flytter ind og ud af kategorien 'talentfuld'.

Parter

Rybners, Esbjerg Gymnasium, UC Syddanmark, Aalborg Universitet Esbjerg, SDU, Esbjerg Kommune (skoleafdelingen og en række folkeskoler).

Leverancer

En samarbejdsmodel om talentarbejdet, som skal være en ramme om en sammenhængende og helhedsorienteret talentarbejde fra grundskolen, ungdomsuddannelserne og til de videregående uddannelser. Modellen er henvendt til gymnasieelever og folkeskoleelever.

  • En talentanerkendende kultur og et talentunderstøttende læringsmiljø.
  • Værktøj til talentidentifikation i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
  • Talentaktiviteter f.eks. mentorordninger, workshops, forelæsninger.
  • Værktøj til talentcoaching i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

 

Udvalgte resultater og erfaringer

Evalueringen viser, at projektet generelt vurderes positivt af de tre adspurgte grupper, dvs. gymnasieelever, gymnasielærere og folkeskoleledere. Projektet har forsøgt at lave ekstra undervisningsaktiviteter, hvor elevernes motivation har været helt central. Eleverne har skullet bruge sin fritid på projekterne. Talentbegrebet er blevet defineret som evnen til at ville bruge ekstra tid på et projekt udover den normale skoletid, hvor interessen skulle være det drivende i elevens motivation. Projektet har forsøgt at anspore denne interesse med en meget anvendelsesorienteret tilgang, og der ikke har været langt fra teori til praksis. Projektets aktiviteter har i høj grad været erhvervsorienteret, og der er skabt nogle interessefelter, hvor deltagerne har kunnet se, hvad man kunne bruge den tilegnede viden til. Dette vurderes at have stor betydning for deltagernes videre uddannelsesvej, og at de dermed er klædt bedre på til fremtidige studier end hvis de ikke havde deltaget.

Evaluering

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her på Region Syddanmarks hjemmeside.

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden marts 2012 – august 2016.

Projektets økonomi

Projektregnskabet udviser samlede udgifter på 1.702.110 kr., hvoraf 80 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Uddannelses-barometer

20

lille effektmodel-5

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.