Opbakning til at fortsætte Syddansk Uddannelsesaftale

Syddansk Uddannelsesaftale blev etableret i 2009 som et 4-årigt initiativ med følgende formål, formuleret i aftalen:

"Ambitionen med Syddansk Uddannelsesaftale er at skabe ejerskab hos de forskellige aktører, der skal samarbejde, både for at sikre at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, flere vælger naturvidenskabelig, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser, samt at flere drenge gennemfører en videregående uddannelse.

Syddansk Uddannelsesaftale skal sikre, at alle trækker i samme retning og er et initiativ, som gennem et stort ejerskab blandt de involverede parter skal skabe gode løsninger med stor effekt. Løsningerne vil være regionalt forankret, da de forskellige projekter samarbejder på tværs af kommunegrænser og skoletyper." 

Styregruppen drøftede på mødet den 7. februar 2013 det fremadrettede samarbejde på uddannelsesområdet. Der var stor opbakning til at videreføre Syddansk Uddannelsesaftale, bl.a. så de allerede igangsatte aktiviteter udbredes og videreudvikles

Aktiviteter

Med udgangspunkt i aftalen er der de seneste fire år igangsat en række forskellige aktiviteter.

Der er igangsat bl.a. projekter, der skal sikre flere praktikpladser på erhvervsuddannelserne – herunder et projekt "Klar til Praktik i Region Syddanmark", med deltagelse af alle tekniske erhvervsuddannelser. Der er etableret et akademi for talentfulde unge på gymnasierne, så talenterne modnes. Der er projekter, der styrker erhvervsskolerne som en attraktivkarrierevej, og der er initiativer, så flere får interesse for de naturvidenskabelige fag.

Disse projekter og mange flere kan du læse meget mere om her

Et af formålene med Syddansk Uddannelsesaftale er at øge samarbejder på tværs af de mange aktører inden for uddannelsessektoren. Det er derfor værd at bemærke, at der i flere af projekterne er tale om et samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser, mellem grundskoler og ungdomsuddannelser samt mellem ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Desuden er langt de fleste projekter udtryk for et samarbejde på tværs af forskellige typer af ungdomsuddannelser.

Der er igangsat mange spændende initiativer på tværs af aftalens parter, så ud fra den betragtning har aftalen indfriet sit formål.

Uddannelses-barometer

50

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

20