Unge med mistrivsel

Mistrivsel er en af de primære årsager til, at unge ikke gennemfører deres ungdomsuddannelse. Derfor besluttede styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale på deres møde 11. juni 2012 at arbejde tæt sammen med psykiatrien om tiltag, som kan øge trivslen blandt de unge.

I efteråret 2012 blev der udarbejdet en analyse af mistrivslen blandt unge. Analysen blev udført af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI).

CABI havde en overordnet anbefaling, som gik på, at kultur og bærende værdier er grundlaget for succes i forhold til at øge trivslen blandt unge. Redskaber og metoder kan ikke stå alene. Hertil pegede CABI på følgende 8 konkrete anbefalinger:

 1. Udpeg risiko-unge tidligt
 2. Skab tilhørsforhold – "det er vigtigt, at du er her"
 3. Sæt fokus på det ønskede: Trivsel og glæde
 4. Et stærkt tværfagligt beredskab og delt viden herom
 5. Husk også lærerne
 6. Vedholdende relation til troværdige og betydningsfulde voksne
 7. UU som bindeled
 8. Cost-benefit analyse

Læs CABI´s Analyse af unge med mistrivsel her.

Arbejdsgruppe om mistrivsel

Sideløbende med CABI´s analyse udarbejdede en arbejdsgruppe med deltagere fra uddannelsesinstitutioner, psykiatrien, kommuner og Region Syddanmark en række anbefalinger til indsatser til at øge unges trivsel.

Arbejdsgruppen tog udgangspunkt i følgende fire af CABI´s anbefalinger:

 • Skab tilhørsforhold – "det er vigtigt, at du er her"
 • Sæt fokus på det ønskede: Trivsel og glæde
 • Et stærkt tværfagligt beredskab og delt viden herom
 • Vedholdende relation til troværdige og betydningsfulde voksne


Arbejdsgruppen anbefalinger indeholdt grundlæggende to elementer:

 • Et trivselsskabende element
 • En beredskabsplan for håndtering af mistrivsel

Det trivselsskabende element indeholdt 3 anbefalinger til indsatser:

 • Etablering af facebookgrupper
 • Etablering af tænketank på uddannelsesinstitutioner
 • Relationsprojekt – udvikling af lærer-elev-relationen

Det andet element Beredskabsplanen for håndtering af mistrivsel var en anbefaling til alle uddannelsesinstitutioner, om at hente inspiration i PsykiatriFondens rapport "Støtte til sårbare elever" og med udgangspunkt i den beskrevne plan at implementere en beredskabsplan lokalt. Grundideen med en beredskabsplan er at, både lærere og elever ved både, hvor de kan henvende sig, og hvilke tilbud der er, når en elev mistrives.

Læs mere om arbejdsgruppens anbefalinger her.

Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelsen

I forbindelse med regionsrådets budgetaftale for 2013 blev der afsat 12 mio. kr. i perioden 2013-2015 til projektudvikling omkring psykisk sårbare unge. Det har resulteret i projektet "Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelsen", som er forankret i psykiatrien i Region Syddanmark og med Birthe Navntoft som projektleder.

Projektet ligger i direkte forlængelse af såvel CABI-analysen som arbejdsgruppens anbefalinger, og vil videreformidle og implementere metoder og tilgange, som allerede er afprøvet med succes i psykiatrien.

Læs mere om Trivsel og psykisk sundhed

Desuden vil der være en løbende koordination i forhold til projektet "Professionelle relationer rykker", som også arbejder med at øge unges trivsel ud fra en af CABI´s andre anbefalinger.

Professionelle relationer rykker

April 2013 blev projektet "Professionelle relationer rykker" igangsat med støtte fra regionens uddannelsespulje. Projektet tager udgangspunkt i en af ovennævnte arbejdsgruppes anbefalinger, og har til formål at øge unges trivsel ved at udvikle den professionelle lærer-elev-relation.

Læs mere om Professionelle relationer rykker.

Uddannelses-barometer

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.