Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilRegional UdviklingpilMiljø og jordforureningpilKortlægning og undersøgelser af grunde

Kortlægning og undersøgelser af grunde

Kortlægning og undersøgelse af grunde sker som led i Region Syddanmarks arbejde med at sikre at der ingen risiko er for menneskers sundhed og for miljøet. Kortlægningen af grunde sikrer at forureninger ikke bliver glemt ved fx fremtidige byggerier. Regionen prioriterer den offentlige indsats mod forureninger der kan udgøre den største risiko mod en bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, vandværk, værdifuldt grundvand eller målsat overfladevand. Det er muligt at ansøge om at få boliggrunde undersøgt hurtigere af regionen. 

Kortlægning af grunde

Sikre menneskers sundhed og miljøet

Region Syddanmark kortlægger forurenede og muligt forurenede grunde, fordi jordforureninger kan udgøre en risiko for menneskers sundhed og for miljøet. Formålet er at sikre rent drikkevand og sikre, at forureninger ikke truer menneskers sundhed og miljøet.

Regionen kortlægger også grunde for at fastholde en viden om, hvor der er forurenet. Kortlægningerne er derfor med til at holde styr på forureningerne, så der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder kan tages højde for dem.

Udgangspunkt i arkivmaterialer og/eller analyser

Regionen bruger arkiver og historiske oplysninger til at indhente viden om, hvor tidligere eller nuværende aktiviteter kan have forurenet jorden og grundvandet. Forureningen kan fx stamme fra autoværksteder eller renserier. Vurderes det, at aktiviteterne på en ejendom kan have forurenet jord eller grundvand, bliver grunden kortlagt som mulig forurenet.

Regionen modtager også løbende oplysninger om påvist forurening i jorden eller grundvandet fra fx kommunerne. Vi vurderer på baggrund af oplysningerne, om grundene skal kortlægges som forurenede.

Kortlægning på Vidensniveau 1 (V1) betyder at der kan være en mulig forurening på ejendommen. En mistanke om forurening opstår, når i miljøarkiver, telefonbøger, byggesager eller lignende findes oplysninger om nuværende og tidligere aktiviteter, der kan have forurenet.

Kortlægning på Vidensniveau 2 (V2) betyder at regionen har konstateret forurening på en ejendom. Påvisning af forurening sker ved analyser af jord, grundvand eller poreluft eller ved viden om en konkret spild.

Prioritering af undersøgelserne

Hvis en forurening kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig trussel mod en bolig, en børneinstitution, en offentlig legeplads, et vandværk eller værdifuldt grundvand eller målsat overfladevand, skal regionen gennemføre en offentlig indsats.

Da antallet af forurenede grunde overstiger de ressourcer, der til rådighed for at undersøge/rense op, prioriterer regionen løbende, hvilke grunde der kommer først. Det er de værste forureninger der bliver prioriteret højest. Mange grundejere må derfor vente længe på en oprensning.

I mellemtiden kan regionen give grundejere og lejere råd om, hvordan de kan mindske den sundhedsmæssige risiko, der er ved at bo på en forurenet grund.

Læs mere om regionens prioritering i strategiplanen fra 2017.

Boligejere kan søge om en forureningsundersøgelse

Hvis din grund er kortlagt på vidensniveau 1 (V1) og anvendes til bolig, kan du anmode om, at regionen starter en forureningsundersøgelse af din grund som skal være færdig inden for et år.

Ansøg om undersøgelse af boliggrund (online ansøgningsskema).

Undersøgelser

Min grund skal undersøges

I første omgang udarbejder regionen et forslag til at undersøge din ejendom i samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma.

Rådgiveren undersøger mulige forureningskilder og bruger forskellige metoder ved undersøgelserne afhængig af, hvilke aktiviteter der har været på ejendommen.

Typisk bliver der udført 2-5 boringer på grunden. Boringerne bliver udført for at undersøge jordbundsforholdene og for at kunne udtage jordprøver. Fra nogle boringer, kaldet filtersatte boringer, udtages der også vandprøver. Vandprøverne og udvalgte jordprøver bliver analyseret på et laboratorium for forskellige forurenende stoffer.

Er det et autoværksted eller lign, der bliver undersøgt, udføres boringerne ved nedgravede tanke, olieudskillere og afløb fra vaskepladser. Der udtages typisk også nogle overfladeprøver, hvor der fx har været oplag af spildolie, skrot eller andet affald.

Ved hjælp af poreluftmålinger kan der udtages prøver af jordluften i jord eller under gulve. Dermed kan det undersøges, om stoffer fra jorden fordamper og bevæger sig ind i bygninger. Poreluften er luften mellem jordkornene.

Hent pjecen ”Min grund skal undersøges” (pdf, 915 KB)

Efter undersøgelsen

Når rådgiveren har undersøgt din grund, bliver resultaterne beskrevet i en rapport, som sendes til regionen. Du skal være forberedt på, at det tager tid at få resultaterne fra laboratoriet og for rådgiveren at udarbejde rapporten. Derfor kan du først forvente at høre fra regionen 4-6 måneder efter, at din ejendom er undersøgt.

Resultaterne vurderes ud fra Miljøstyrelsens kvalitets- og afskæringskriterier for jord, vand og poreluft. Generelt set, hvis en analyseværdi er over afskæringskriteriet, grundvandskvalitetskriteriet eller afdampningskriteriet, er der tale om en forurening af hhv. jord, vand og poreluft. I de tilfælde, hvor der er fundet forurening, vurderes det om den fundne værdi udgør en risiko for grundvand og/eller menneskers sundhed.

Når undersøgelserne er udført, sørger regionen for, at boringerne på din grund bliver fjernet. I enkelte tilfælde, hvis der fx er fundet kraftig forurening, vælger regionen at beholde de filtersatte boringer i en periode, for eventuelt at kunne udtage ekstra vandprøver.

Find Miljøstyrelsens kvalitets- og afskæringskriterier for jord, vand og poreluft på Miljøstyrelsens hjemmeside

Forurening på min grund

Hvis undersøgelsen viser, at din ejendom er forurenet, kortlægger vi forureningen på vidensniveau 2 efter Jordforureningsloven. Kortlægningen kan enten omfatte hele din grund eller mindre dele, hvis forureningen er afgrænset til bestemte områder på grunden.

Er der tale om en forurening, der udgør en risiko, vil det typisk være nødvendigt med ekstra undersøgelser. Indsatsen kan derefter være:

  • at grave forurenet jord væk

  • at øge ventilation af kælderrum

  • at tætne bygninger 

Da der er mange forurenede grunde i regionen, og det samtidig er dyrt at fjerne en forurening, skal du være forberedt på, at der kan gå lang tid, før vi vender tilbage med yderligere tiltag på din grund. Vi rydder først op på de grunde, der er mest forurenede, og hvor der er størst risiko for menneskers sundhed eller værdifuldt drikkevand.

Værditabsordningen kan være en mulighed for at ansøge om at blive prioriteret højere for yderligere undersøgelser og evt. oprensning.

Hent pjecen "Min boliggrund er forurenet" der omhandler værditabsordningen. (pdf, 629 KB)

Forurening på en boliggrund

Regionen inddeler en påvist forurening på V2-kortlagte boliggrunde i kategorierne F0, F1 og F2. Det gør det nemmere at forstå, hvad forureningen betyder for din brug af hus og have. Disse kategorier kaldes for en nuancering.

Hent pjecen ”Hvad betyder forureningen på din grund” der bl.a. beskriver nuanceringerne. (pdf, 257 KB)

Lettere forurening på en boliggrund

Er koncentrationen af forureningsstofferne i jorden kun let forhøjet i forhold til Miljøstyrelsens kvalitetskriterier, kan vi give dig råd om, hvordan du kan bruge din have eller andre forhold, som kan mindske risikoen ved forureningen.

Hent pjecen ”Gode råd om at bo på en lettere forurenet grund”. (pdf, 356 KB)

Ingen forurening

Hvis vi ikke finder forurening på din grund, udgår den af kortlægningen.  Det betyder, at de pålagte restriktioner ophæves og at regionens arbejde på din ejendom er færdigt.


Siden er sidst opdateret 03-09-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring